1 2 >
Rank Map Name # Ratings Rating
#1 zf_isaac_v1_7 2,737 3.52
#2 zf_helmsdeep_sd_v1 2,841 3.39
#3 zf_asylum_b2 4,949 3.35
#4 zf_port_v2 674 3.18
#5 zf_rapture_a2 3,014 3.16
#6 zf_christmas_panic_v1 5,515 3.15
#7 zf_labs_remake_b4 2,837 3.15
#8 zf_halls_of_the_damned_v1 5,110 3.13
#9 zf_industry_v2_1b2 4,447 3.12
#10 zf_industry_rc1_cpless 3,390 3.12
#11 zf_expedition_c3 3,200 3.12
#12 zf_fortress_v4 4,916 3.11
#13 zf_yard_v3 2,858 3.10
#14 zf_panic2014_v3 901 3.10
#15 zf_outsetisland_v1_fix 3,284 3.10
#16 zf_volcanoevac_v7_sxh 1,390 3.09
#17 zf_pen15_v10 162 3.08
#18 zf_hotel_rm3b_ig 1,006 3.08
#19 zf_festive_yard_v1_hotfix 66 3.07
#20 zf_labs_ext_5b 3,367 3.07
#21 zf_dustbowl_b4 3,923 3.07
#22 zf_panic_v5 3,704 3.07
#23 zf_biotics_lab_v4 1,550 3.06
#24 zf_underbase 2,652 3.06
#25 zf_cp_volcano_b1_c 3,727 3.05
#26 zf_farm_field_v2_a1 3,492 3.05
#27 zf_panic_apartment_sp1_ig 1,017 3.04
#28 zf_hideout_b3 1,492 3.03
#29 zf_abased_sp2 721 3.03
#30 zf_office_v1_3 3,707 3.03
#31 zf_egyptmansion_v2_1 1,534 3.01
#32 zf_Police_station_II 4,268 3.01
#33 zf_warehouse_b2 21 3.00
#34 zf_turtle_attack_v5 1,089 3.00
#35 zf_stinks_v2 656 2.99
#36 zf_toyfortressnight_v10 270 2.97
#37 zf_cinema_a2 1,753 2.97
#38 zf_mountainhome_b2 3,649 2.97
#39 zf_harbour_a1 639 2.97
#40 zf_blockade_b2_1 882 2.96
#41 zf_cp_gravelpit 2,480 2.96
#42 zf_trainmg_v1_31 335 2.95
#43 zf_desertyard_v2 3,455 2.94
#44 zf_twilight_v3_pk 701 2.94
#45 zf_topsecret_v2 3,405 2.94
#46 zf_tunnel_base_v3_r1 1,368 2.93
#47 zf_lake_v4 2,744 2.93
#48 zf_compound_b4 341 2.93
#49 zf_drain_remake_v4 191 2.91
#50 zf_panic_mansion_cp 1,949 2.91
1 2 >