1 2 >
Rank Map Name # Ratings Rating
#1 zf_isaac_v1_7 2,761 3.52
#2 zf_helmsdeep_sd_v1 2,864 3.39
#3 zf_asylum_b2 4,980 3.34
#4 zf_port_v2 690 3.19
#5 zf_rapture_a2 3,031 3.16
#6 zf_christmas_panic_v1 5,528 3.15
#7 zf_labs_remake_b4 2,850 3.15
#8 zf_halls_of_the_damned_v1 5,123 3.13
#9 zf_industry_v2_1b2 4,467 3.12
#10 zf_industry_rc1_cpless 3,407 3.12
#11 zf_expedition_c3 3,237 3.12
#12 zf_fortress_v4 4,935 3.11
#13 zf_panic2014_v3 910 3.11
#14 zf_yard_v3 2,882 3.10
#15 zf_outsetisland_v1_fix 3,298 3.10
#16 zf_volcanoevac_v7_sxh 1,395 3.09
#17 zf_pen15_v10 188 3.08
#18 zf_hotel_rm3b_ig 1,023 3.08
#19 zf_labs_ext_5b 3,374 3.07
#20 zf_dustbowl_b4 3,943 3.07
#21 zf_panic_v5 3,720 3.07
#22 zf_underbase 2,664 3.05
#23 zf_biotics_lab_v4 1,568 3.05
#24 zf_cp_volcano_b1_c 3,747 3.05
#25 zf_farm_field_v2_a1 3,500 3.04
#26 zf_panic_apartment_sp1_ig 1,022 3.03
#27 zf_hideout_b3 1,503 3.03
#28 zf_office_v1_3 3,710 3.03
#29 zf_egyptmansion_v2_1 1,543 3.02
#30 zf_abased_sp2 730 3.01
#31 zf_Police_station_II 4,287 3.01
#32 zf_turtle_attack_v5 1,104 2.99
#33 zf_toyfortressnight_v10 292 2.99
#34 zf_stinks_v2 675 2.99
#35 zf_cinema_a2 1,770 2.98
#36 zf_mountainhome_b2 3,661 2.97
#37 zf_harbour_a1 641 2.97
#38 zf_cp_gravelpit 2,486 2.96
#39 zf_blockade_b2_1 889 2.96
#40 zf_trainmg_v1_31 343 2.95
#41 zf_desertyard_v2 3,464 2.94
#42 zf_topsecret_v2 3,416 2.94
#43 zf_tunnel_base_v3_r1 1,386 2.93
#44 zf_twilight_v3_pk 715 2.93
#45 zf_lake_v4 2,756 2.92
#46 zf_panic_mansion_cp 1,964 2.91
#47 zf_drain_remake_v4 197 2.90
#48 zf_compound_b4 370 2.90
#49 zf_tower_cp_b2 731 2.88
#50 zf_festive_yard_v2 41 2.88
1 2 >